» Sociální revue

Práva a povinnosti těhotných žen vůči svému zaměstnavateli?

Žena z důvodů těhotenství nebo mateřství nesmí být ze zaměstnání propuštěna.


Koncepce a strategie ministerstva pro místní rozvoj

Strategické dokumenty vymezené ministerstvu pro místní rozvoj.


Týrané děti

       Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte (CAN- child abuse and neglect)     

       Zdravotní komise Rady Evropy  (1992)  uvádí,  že pod psychické týrání spadá  takový typ chování, který má  negativní dopad  na citový vývoj dítěte.


Změny v systému poskytování sociálních služeb

(režim zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních  službách)

Sociální dávka - příspěvek na péči (sociální mandatorní výdaj) je poskytována podle rozsahu péče, kterou člověk potřebuje, její míra potřeb je posuzována sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem.


Efektivní systém financování sociálních služeb

Aktuálně narůstají oprávněné  obavy,  jakým  způsobem  budou dále  sociální  služby   financovány,  neboť neexistují  žádné  záruky dotací ani  grantů. V  jiné  situaci  jsou  příspěvkové  organizace,  které  mají  jistotu získání prostředků z  rozpočtu  svého  zřizovatele,  ale   chybí  zde  záruka  výše prostředků.


Byl schválen Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012

V roce  2050 budou  třetinu  naší žijící  populace tvořit  senioři.  Toto  byl  důvod  ke stanovení strategických   cílů,  které  mají  zajistit  seniorům  důstojný  a kvalitní život. Návrh programu se zabývá podporou zaměstnanosti seniorů, celoživotního vzdělávání, dostupnosti zdravotní péče a zajištění kvalitní sociální péče. Dokument je  závazkem  pro  budoucnost  a stanovuje konkrétní úkoly, odpovědnosti  a termíny pro jednotlivé resorty a instituce. Návrh programu se zabývá podporou zaměstnanosti seniorů, celoživotního vzdělávání, dostupnosti zdravotní péče a zajištění kvalitní sociální péče. Dokument je  závazkem  pro  budoucnost  a stanovuje konkrétní úkoly, odpovědnosti  a termíny pro jednotlivé resorty a instituce.


Kdy a kdo může využít advokátních služeb zdarma

Bezplatné  právní poradenství na  regionální  úrovni  je jen  věcí   cti  advokátů,  kteří  tyto  služby  poskytují dle zavedeného  systému (systém  zvyklostí). Tato  služby  je  poskytována  zpravidla jednou za týden nebo za čtrnáct dní.  Poskytování  konzultací je  neoficiální  institucionální služba, které se  říká  “úřadování advokátů v určených hodinách”. Advokáti nepřebírají  kauzy občanů, ale poskytují  jim  bezúplatnou  poradu.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz