» Sociální revue

Nejvýznamnější změny v Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Uvedeny  jsou  přepisy nejdůležitějších  paragrafů, které  se  dotýkají nájemníků  bytů nařízeníUváděné  měny  se  dotýkají  nájemníků  bytů.


Povinnosti zaměstnavatele – pitná voda a ochranné nápoje

Tuto  povinnost upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., avšak  nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy dojde ke  zranění zaměstnance  a je nezbytné poskytnout první pomoc. Nemáte-li zajištěnou pitnou  vodu  na  pracovišti, obraťte se  s případným požadavkem na řešení konkrétního problému na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.


Braňo Polák - Po stopách těch, kteří se skutečně snaží pomoci neziskovému sektoru.
Braňo Polák - Po  stopách  těch,  kteří  se skutečně  snaží  pomoci  neziskovému  sektoru.

"Chci  pomáhat a  spolupracovat  dlouhodoběji s  organizací, která  má  dobrou  pověst a vybral jsem  si  sdružení,  které  pomáhá postiženým a  seniorům".  A my  jsme  byli  u  slibu,  který skutečně a  před  svědky dal ředitelce Centra  pro  zdravotně postižené kraje Praha Mgr. Janě Zavadilové. První  počinek byla   tombola,  kterou  uspořádal  v  rámci  křtu  svého  singlu. Za  kmotru  nebyl  nikdo  jiný než  kolegyně z  Karlínského  divadla Lucie  Bílá,  která  je  také  známá  svou péčí  o ty, kterým  na  to  vlastní  síly  nestačí.                                                                   -zz-


AKTUÁLNĚ: Novela zákona o sociálních službách

Telegraficky: Dnem 1. srpna 2009 se zvyšuje měsíční příspěvek pro osoby s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější, na 12 tisíc korun měsíčně.
Zmírňují se podmínky pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let tak. Díky novele na něj konečně dosáhnou i děti chronicky nemocné (např. diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádorová onemocnění apod.) tím, že se byl snížen počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči u dětí do 18 let.


Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky

Doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení k prokázání rozhodných příjmů společně posuzovaných osob. Na prohlášení musí být uvedena každá ze společně posuzovaných osob, která v příslušném rozhodném období neměla kromě rodičovského příspěvku, zaopatřovacího příspěvku a přídavku na dítě ani jeden z příjmů rozhodných pro přiznání výše uvedených dávek. Jedno prohlášení přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.


Společně posuzované osoby - kdo tvoří rodinu

Pro účely státní sociální podpory se rodinou rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.

U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

Víte, jak má správně vypadat označení zdrojů, pokud veřejně publikujete?

Vše  má  svá  pravidla. Uvedení citací a odkazů má dokonce svoji normu -  uvádějí v souladu s ČSN ISO 690 (010197).


Koho se týká zvýšená ochrana na trhu práce?

Týká se  především osob  se  zdravotním  postižením,  s  jejichž  (skupinovým)  postavením se nyní  blíže seznámíme.  O zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením pojednává zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který odkazuje na § 237  (zvláštní právní předpis), kterým je v tomto případě zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Fyzickým osobám se tak dle tohoto zákona poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.


Důchody a důchodci v ČR za posledních osm let

Víte kolik je v České republice  důchodců, jaký  je jejich  průměrný  věk a  jaká  je  průměrná výše důchodů? Statistiku zpracovala Česká správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).


Vláda má na programu třetí etapu důchodové reformy

Přichází  třetí etapa důchodové  reformy, jejímž záměrem  je  umožnit dobrovolné převádění části peněz na důchodové pojištění do soukromých fondů. Odborně se  tomuto  kroku  říká  opt-out. Soukromé společnosti by spravovaly prostředky od klientů, avšak  anonymně.


Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti

(schválila vláda na zasedání dne 19. ledna 2009)

Zaznamenali  jsme vývoj v procesu sjednocování péče o ohrožené děti, čehož  je  důkazem schválení základních principů v Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti vládou ČR. Jde  o  průlomový návrh, který  je  veden  meziresortně s ambicí nastavit  koordinovanou koncepci  včasné  pomoci rodinám,  které  se  dostávají do  složité  sociální  situace. Jsme  tedy  na  počátku procesu sjednocování systému péče o ohrožené děti. Úkoly  vzešly z Analýzy současného stavu institucionálního zajištění péče o ohrožené děti.


Práce z domova podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce skýtá  možnost pracovat  z domova,  avšak   zaměstnavatelé  dostatečně  nevyužívají  této zákonné   možnost. jednoznačně  je  toto  pravidlo  uplatnitelné  při  zaměstnávání  matek s  malými  dětmi a  také handicapovaných  zaměstnanců. Zákoník práce upřesňuje základní pojmy z oblasti práce z domova.


Výpočet nemocenských dávek v roce 2009

Snadno a  rychle zjistíte pomocí  kalkulačky na  uvedeném odkazu, jaké  nemocenské  dávky  můžete  v roce 2009 očekávat  v době  nemoci.

http://www.mpsv.cz/cs/5742

Panel expertů Ministerstva práce a sociálních věcí

Rozhodnutím ministra MPSV č. 25/2008 byl  zřízen odborný Panel expertů k problematice restriktivních opatření v rámci poskytování sociálních služeb, který  je  oficiálním  poradním  orgánem ministerstva.


Historický vývoj politiky hospodářské sociální soudržnosti

Data, čísla, datumy.... Ano, ty rozhodně patří pro učebnic, ale přesto dovolte, abychom shrnuli nejdůležitější data, která zaznamenávají ve své posloupnosti vývoj politiky hospodářské sociální soudržnosti a nabídli vám je k nahlédnutí.


Práva a povinnosti těhotných žen vůči svému zaměstnavateli?

Žena z důvodů těhotenství nebo mateřství nesmí být ze zaměstnání propuštěna.


Koncepce a strategie ministerstva pro místní rozvoj

Strategické dokumenty vymezené ministerstvu pro místní rozvoj.


Týrané děti

       Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte (CAN- child abuse and neglect)     

       Zdravotní komise Rady Evropy  (1992)  uvádí,  že pod psychické týrání spadá  takový typ chování, který má  negativní dopad  na citový vývoj dítěte.


Změny v systému poskytování sociálních služeb

(režim zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních  službách)

Sociální dávka - příspěvek na péči (sociální mandatorní výdaj) je poskytována podle rozsahu péče, kterou člověk potřebuje, její míra potřeb je posuzována sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz