» Sociální revue

NA SIROTČÍ DŮCHOD NEMÁ NÁROK KAŽDÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ
NA SIROTČÍ DŮCHOD NEMÁ NÁROK KAŽDÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ

Pozůstalí bývají velice překvapeni, když zjistí, že nemají nárok na sirotčí důchod. Důvod je opodstatněný a nezvratitelný, když zesnulá osoba nezískala za dobu svého života potřebnou dobu pojištění. Základní podmínkou je, že by zesnulý/á v den smrti měl/a nárok na starobní či invalidní důchod, právě na základě potřebné doby pojištění.


CO BY MĚLA MÍT OBČANSKÁ SDRUŽENÍ NA PAMĚTI PŘI ZMĚNĚ ZÁKONA?
CO BY MĚLA MÍT OBČANSKÁ SDRUŽENÍ NA PAMĚTI PŘI ZMĚNĚ ZÁKONA?

Jste občanské sdružení a stále přemítáte, jaký status by mělo sdružení přijmout v roce 2014, aby mohlo dále pokračovat ve své činnosti a neporušovalo zákon? Prozatím nám chybí ještě celá řada informací, které by měla obsahovat (stále nedopracovaná) prováděcí vyhláška k novému zákonu.


NÁROK NA NÁLEZNÉ kontra SANKCE ZA ZATAJENÍ NÁLEZU VĚCI
NÁROK NA NÁLEZNÉ kontra SANKCE ZA ZATAJENÍ NÁLEZU VĚCI

V poslední době je velice často skloňováno nálezné, ale také tresty, jaké mohou jedince postihnout, pokud nález neodevzdá na příslušná místa, která jsou přímo stanovena zákonem, který mimo jiné specifikuje, jak máme s nalezenou věcí nakládat. Nálezné upravuje Občanský zákoník (§ 135 odst. 2), citace: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo."


JAK JME POSUZOVÁNI BANKAMI, POKUD SI CHCEME PŮJČIT
JAK JME POSUZOVÁNI BANKAMI, POKUD SI CHCEME PŮJČIT

Banky, respektive bankovnictví posuzuje své žadatele o úvěr z hlediska bonity, ale také z hlediska jejich chování. Podporuje trvale výzkum vzorců chování dlužníků a každý rok věnují na tento výzkum nemalé prostředky, který je moderním směrem bankovnické psychologie. Všechny zahraniční banky mají ze zákona za povinnost vždy postupovat obezřetně, provádět veškeré operace způsobem, jaký nepoškodí zájmy vkladatelů.


DLUHY MAJÍ SVOJI PAMĚŤ, KTERÁ SE PŘENÁŠÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ GENERACE
DLUHY MAJÍ SVOJI PAMĚŤ, KTERÁ SE PŘENÁŠÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ GENERACE

Je faktem, že zadluženost má prokazatelně svoji paměť a závisí na zadluženosti i našich předků z minulých let. Dá se tedy obecně vyvodit, že vštěpování prvních informací v dětství v patologickém prostředí, jakým je například zadlužená rodina, s největší pravděpodobností skutečně vytváří paměť dluhu v dětské paměti, respektive uchovává tuto vzpomínku na dluh.

Dítě to vidí a hodnotí dle svého stupně vývoje, takže se může stát, že čtyř leté dítě vidí u svých rodičů reakci na obálku „s pruhy“ podrážděně, znechuceně s emočním doprovodem.


KONČÍ PROJEKT DOCHÁZKA NEZAMĚSTNANÝCH

Zhruba rok fungoval projekt Docházka nezaměstnaných, kdy se vybraní nezaměstnaní museli pravidelně hlásit na určené poště.  Důvodů je několik, nejvíce byl systém kritizován samotnými uchazeči, obzvlášť těmi, kteří museli na poštu dojíždět mimo své bydliště 1 až 2 krát týdně, ale řadou odborníků. Druhým důvodem je také to, že na podzim vyprší smlouva s Českou poštou.


PRACUJÍCÍ DŮCHODCE MÁ NÁROK NA ZVÝŠENÍ DŮCHODU
PRACUJÍCÍ DŮCHODCE MÁ NÁROK NA ZVÝŠENÍ DŮCHODU

Důchodci, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a současně vykonávají výdělečnou činnost, mají právo si zažádat o zvýšení důchodu.  Zvýšení náleží za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností, a to zvýšením o 0,4 % výpočtového základu. Možnost zvýšení se týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud dosáhli důchodového věku.


PROVÁZANOST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ VE ZKRATCE
PROVÁZANOST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ VE ZKRATCE

Budu mít nějaké nové povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), vstoupím-li do druhého pilíře? Pracovníci ČSSZ jsou připraveni na dotazy tohoto typu odpovídat.


PŘIZNÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI UŽ NEOHROŽUJE NEPOCTIVOST ZAMĚSTNAVATELE
PŘIZNÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI UŽ NEOHROŽUJE NEPOCTIVOST ZAMĚSTNAVATELE

Nesplní-li zaměstnavatel svou povinnost odvést za zaměstnance pojistné, nemůže to jít k tíži zaměstnanci, který pak na úřadu práce žádá o podporu v nezaměstnanosti. Dobou důchodového pojištění je i ta, kdy zaměstnanec pojistné zaplatil, ale zaměstnavatel ho neodvedl.


MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SOUHLASÍ SE ZMĚNOU POSUZOVACÍCH NÁROKU NA PRŮKAZ OZP
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SOUHLASÍ SE ZMĚNOU POSUZOVACÍCH NÁROKU NA PRŮKAZ OZP

Ministerstvo souhlasí se změnou posuzovacích kritérií, jak u posuzování nároku na průkaz OZP i nároku na příspěvek na péči. Připouští, že kritéria by měla více vyhovovat všem skupinám zdravotně postižených, kteří se do aktuálního posuzování „nevejdou“ odpovídajícím způsobem.


SEČ OPĚT ZAPLNILI PRÁVNÍCI, DŮVODEM BYL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
SEČ OPĚT ZAPLNILI PRÁVNÍCI, DŮVODEM BYL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Více než 200 právníků se sešlo v těchto dnech (22. a 23. 4.) v kongresovém centru v Seči na Pardubicku. Důvodem byla debata nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku (NOZ) a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Jednání se uskutečnila v rámci kongresu Právní prostor, který se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice.


KVALITA STÁRNUTÍ JE V ČESKÉ REPUBLICE MÍRNĚ NAD EVROPSKÝM PRŮMĚREM
KVALITA STÁRNUTÍ JE V ČESKÉ REPUBLICE MÍRNĚ NAD EVROPSKÝM PRŮMĚREM

V rámci Evropského roku aktivního stárnutí 2012 vypracovalo Evropské centrum pro sociální politiku a výzkum žebříček srovnání kvality stárnutí v jednotlivých zemích EU. Tzv. Index aktivního stárnutí (AAi) hodnotí úroveň a kvalitu života seniorů v jednotlivých členských státech. Podle studie Česká republika obsadila přední místo mezi novými členskými zeměmi a se skórem 34,3 % se pohybuje mírně nad evropským průměrem.


PROHLÁŠENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O PROVOZOVÁNÍ JESLÍ JAKO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PROHLÁŠENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O PROVOZOVÁNÍ JESLÍ JAKO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V souladu s § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, patřily jesle mezi zvláštní dětská zdravotnická zařízení, která pečují o všestranný rozvoj dětí ve věku do 3 let. S účinností ode dne 1.4.2012 je v platnosti zákon č. 372/2011 Sb., který částečně nahrazuje zákon č. 20/1966 Sb. V souladu s tímto zákonem již jesle nepatří mezi zdravotnická zařízení.


DEFINICE DOBROVOLNÍKA
DEFINICE DOBROVOLNÍKA

Definice dobrovolníka podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě

Dobrovolníkem může být

  • fyzická osoba, starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky
  • fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí,

CHYBY V ZÁKONECH MOHOU SVÝM ROZHODOVÁNÍM NAPRAVOVAT SOUDY
CHYBY V ZÁKONECH MOHOU SVÝM ROZHODOVÁNÍM NAPRAVOVAT SOUDY

Právní experti se sešli 5. března 2013 u kulatého stolu v budově Obvodního soudu pro Prahu 1. Diskutované téma pod názvem Jak vyhrát soudní spor v ČR organizovala společnost ATLAS consulting.


ABSORPČNÍ PODLOŽKY BUDOU HRAZENY

VZP ČR potvrdila, že absorpční podložky se vracejí dle doporučujícího stanoviska Ministerstva zdravotnictví do úhrad, a to ve výši 75% ceny, stejně to mu tak bylo i roce 2012, pozor však maximálně do 75% ceny nejméně ekonomicky náročné varianty. Obecně se jedná o nejméně nákladnou absorpční podložku největšího rozměru (90x60 cm). Změna bude platná ke dni 1.2.2013.


PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ZÍSKÁ VÍCE LIDÍ NEŽ DOSUD
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ZÍSKÁ VÍCE LIDÍ NEŽ DOSUD

Od nového roku stát pomůže více lidem s placením výdajů na bydlení. Nárok na takovou pomoc mají čeští občané v případě, že třicet procent, v Praze pak třicet pět procent, rodinných příjmů nestačí k zaplacení nákladů na byt či nájem. Loni stát - podle předběžných údajů - přispěl 163 tisícům rodin či jednotlivců, celkem pak vyplatil 5,7 miliardy korun.


INOVATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
INOVATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o sociálním podnikání. Obvykle se setkáváme s tím, že sociální podnikání je zaměňováno se sociálními službami, či jinými aktivitami a každý si pod tímto pojmem představuje něco jiného. Jedná se o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, kde je zisk použit pro další rozvoj firmy a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním.

V rámci tohoto projektu byla vytvořena síť osmi ambasadorů, kteří od ledna 2013 představují sociální podnikání v regionech České republiky. 


ČSSZ JE PŘIPRAVENA VYHOVĚT ŽÁDOSTEM O ZASTAVENÍ VÝPLATY DŮCHODU NA PRVNÍ LEDNOVÝ DEN, ZKOUMAT DŮVODY JÍ ALE NEPŘÍSLUŠÍ
ČSSZ JE PŘIPRAVENA VYHOVĚT ŽÁDOSTEM O ZASTAVENÍ VÝPLATY DŮCHODU NA PRVNÍ LEDNOVÝ DEN, ZKOUMAT DŮVODY JÍ ALE NEPŘÍSLUŠÍ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v následujících dnech začne rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které k 31. 12. 2012 obdržela od zhruba 27 500 pracujících starobních důchodců.


CO SE MĚNÍ OD LEDNA 2013? NOVINKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz