» Sociální revue

Společně posuzované osoby - kdo tvoří rodinu

Pro účely státní sociální podpory se rodinou rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.

U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

Víte, jak má správně vypadat označení zdrojů, pokud veřejně publikujete?

Vše  má  svá  pravidla. Uvedení citací a odkazů má dokonce svoji normu -  uvádějí v souladu s ČSN ISO 690 (010197).


Koho se týká zvýšená ochrana na trhu práce?

Týká se  především osob  se  zdravotním  postižením,  s  jejichž  (skupinovým)  postavením se nyní  blíže seznámíme.  O zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením pojednává zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který odkazuje na § 237  (zvláštní právní předpis), kterým je v tomto případě zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Fyzickým osobám se tak dle tohoto zákona poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.


Důchody a důchodci v ČR za posledních osm let

Víte kolik je v České republice  důchodců, jaký  je jejich  průměrný  věk a  jaká  je  průměrná výše důchodů? Statistiku zpracovala Česká správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).


Vláda má na programu třetí etapu důchodové reformy

Přichází  třetí etapa důchodové  reformy, jejímž záměrem  je  umožnit dobrovolné převádění části peněz na důchodové pojištění do soukromých fondů. Odborně se  tomuto  kroku  říká  opt-out. Soukromé společnosti by spravovaly prostředky od klientů, avšak  anonymně.


Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti

(schválila vláda na zasedání dne 19. ledna 2009)

Zaznamenali  jsme vývoj v procesu sjednocování péče o ohrožené děti, čehož  je  důkazem schválení základních principů v Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti vládou ČR. Jde  o  průlomový návrh, který  je  veden  meziresortně s ambicí nastavit  koordinovanou koncepci  včasné  pomoci rodinám,  které  se  dostávají do  složité  sociální  situace. Jsme  tedy  na  počátku procesu sjednocování systému péče o ohrožené děti. Úkoly  vzešly z Analýzy současného stavu institucionálního zajištění péče o ohrožené děti.


Práce z domova podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce skýtá  možnost pracovat  z domova,  avšak   zaměstnavatelé  dostatečně  nevyužívají  této zákonné   možnost. jednoznačně  je  toto  pravidlo  uplatnitelné  při  zaměstnávání  matek s  malými  dětmi a  také handicapovaných  zaměstnanců. Zákoník práce upřesňuje základní pojmy z oblasti práce z domova.


Výpočet nemocenských dávek v roce 2009

Snadno a  rychle zjistíte pomocí  kalkulačky na  uvedeném odkazu, jaké  nemocenské  dávky  můžete  v roce 2009 očekávat  v době  nemoci.

http://www.mpsv.cz/cs/5742

Panel expertů Ministerstva práce a sociálních věcí

Rozhodnutím ministra MPSV č. 25/2008 byl  zřízen odborný Panel expertů k problematice restriktivních opatření v rámci poskytování sociálních služeb, který  je  oficiálním  poradním  orgánem ministerstva.


Historický vývoj politiky hospodářské sociální soudržnosti

Data, čísla, datumy.... Ano, ty rozhodně patří pro učebnic, ale přesto dovolte, abychom shrnuli nejdůležitější data, která zaznamenávají ve své posloupnosti vývoj politiky hospodářské sociální soudržnosti a nabídli vám je k nahlédnutí.


Práva a povinnosti těhotných žen vůči svému zaměstnavateli?

Žena z důvodů těhotenství nebo mateřství nesmí být ze zaměstnání propuštěna.


Koncepce a strategie ministerstva pro místní rozvoj

Strategické dokumenty vymezené ministerstvu pro místní rozvoj.


Týrané děti

       Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte (CAN- child abuse and neglect)     

       Zdravotní komise Rady Evropy  (1992)  uvádí,  že pod psychické týrání spadá  takový typ chování, který má  negativní dopad  na citový vývoj dítěte.


Změny v systému poskytování sociálních služeb

(režim zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních  službách)

Sociální dávka - příspěvek na péči (sociální mandatorní výdaj) je poskytována podle rozsahu péče, kterou člověk potřebuje, její míra potřeb je posuzována sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem.


Efektivní systém financování sociálních služeb

Aktuálně narůstají oprávněné  obavy,  jakým  způsobem  budou dále  sociální  služby   financovány,  neboť neexistují  žádné  záruky dotací ani  grantů. V  jiné  situaci  jsou  příspěvkové  organizace,  které  mají  jistotu získání prostředků z  rozpočtu  svého  zřizovatele,  ale   chybí  zde  záruka  výše prostředků.


Byl schválen Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012

V roce  2050 budou  třetinu  naší žijící  populace tvořit  senioři.  Toto  byl  důvod  ke stanovení strategických   cílů,  které  mají  zajistit  seniorům  důstojný  a kvalitní život. Návrh programu se zabývá podporou zaměstnanosti seniorů, celoživotního vzdělávání, dostupnosti zdravotní péče a zajištění kvalitní sociální péče. Dokument je  závazkem  pro  budoucnost  a stanovuje konkrétní úkoly, odpovědnosti  a termíny pro jednotlivé resorty a instituce. Návrh programu se zabývá podporou zaměstnanosti seniorů, celoživotního vzdělávání, dostupnosti zdravotní péče a zajištění kvalitní sociální péče. Dokument je  závazkem  pro  budoucnost  a stanovuje konkrétní úkoly, odpovědnosti  a termíny pro jednotlivé resorty a instituce.


Kdy a kdo může využít advokátních služeb zdarma

Bezplatné  právní poradenství na  regionální  úrovni  je jen  věcí   cti  advokátů,  kteří  tyto  služby  poskytují dle zavedeného  systému (systém  zvyklostí). Tato  služby  je  poskytována  zpravidla jednou za týden nebo za čtrnáct dní.  Poskytování  konzultací je  neoficiální  institucionální služba, které se  říká  “úřadování advokátů v určených hodinách”. Advokáti nepřebírají  kauzy občanů, ale poskytují  jim  bezúplatnou  poradu.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz