» Sociální revue

VŠE O PRŮKAZECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
VŠE O PRŮKAZECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Konečně se zjednodušil celý proces posuzování nároku na průkaz mimořádných výhod. Podstatnou změnou je, že už v rámci správního řízení nebude probíhat sociální šetření v místě, kde žadatel žije. Podstatné je také to, že nárok na průkaz OZP už nebude navázán na uznaný stupeň závislosti.


POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ
POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ

Zjistili jsme, že není zcela jasno mezi řidiči, především „šedesátníky“, jak často mají absolvovat povinnou lékařskou prohlídku.

V současné době platí dva vzorce, jejichž rozhraní je 1. červenec 2013, kdy vstoupila v platnost (účinnost) novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.


PRŮKAZY ZTP: ZMĚNA V POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU

Nově zařazeným kritériem při posuzování zdravotního stavu při posuzování mimořádných výhod se stalo i neurodegenerativní onemocnění, a to změnou vyhlášky o posuzování zdravotního stavu na ZTP průkazy č. 388/2013 Sb. (ze dne 28. listopadu 2013).


ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ: ODCHOD DO DŮCHODU V ROCE 2014

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2014 bude tato částka nově 2 340 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění.


ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ INFORMUJE O ÚDAJÍCH PRO ROK 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů pro rok 2014 pro plátce pojistného na důchodové pojištění za zaměstnance, pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), účastníky dobrovolného důchodového pojištění, uživatele důchodů a plátce nemocenského pojištění.


NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK UMOŽŇUJE, ABY MOHLY DĚDIT TŘEBA I UTAJENÉ DĚTI ČI MILENKY
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK UMOŽŇUJE, ABY MOHLY DĚDIT TŘEBA I UTAJENÉ DĚTI ČI MILENKY

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) posiluje zůstavitelovu vůli při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. Zakládá možnost sepsat závěť s podmínkami, které však nesmí dědice a odkazovníky šikanovat a nesmí být ani v rozporu s dobrými mravy. Opět budou mít možnost dědit utajené děti, ale i milenky, kamarádi a přátelé.


ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO POPLATKU ZA POSKYTOVÁNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE OD 1. 1. 2014
ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO POPLATKU ZA POSKYTOVÁNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE OD 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013.


VDOVSKÝ NEBO VDOVECKÝ DŮCHOD NENÁLEŽÍ KAŽDÉMU
VDOVSKÝ NEBO VDOVECKÝ DŮCHOD NENÁLEŽÍ KAŽDÉMU

Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, který/á byl/a poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil/a ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.


PEČUJETE O ZÁVISLOU OSOBU? DOBA PÉČE MŮŽE BÝT ZAPOČÍTÁNA NA VÁŠ DŮCHOD
PEČUJETE O ZÁVISLOU OSOBU? DOBA PÉČE MŮŽE BÝT ZAPOČÍTÁNA NA VÁŠ DŮCHOD

Lidé dlouhodobě pečující o osoby (osoby blízké), jejichž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, jsou v tzv. režimu náhradní doby pojištění, které se započítává do potřebné doby pojištění pro přiznání dávky důchodu. Těmito situacemi jsou:


NA SIROTČÍ DŮCHOD NEMÁ NÁROK KAŽDÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ
NA SIROTČÍ DŮCHOD NEMÁ NÁROK KAŽDÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ

Pozůstalí bývají velice překvapeni, když zjistí, že nemají nárok na sirotčí důchod. Důvod je opodstatněný a nezvratitelný, když zesnulá osoba nezískala za dobu svého života potřebnou dobu pojištění. Základní podmínkou je, že by zesnulý/á v den smrti měl/a nárok na starobní či invalidní důchod, právě na základě potřebné doby pojištění.


CO BY MĚLA MÍT OBČANSKÁ SDRUŽENÍ NA PAMĚTI PŘI ZMĚNĚ ZÁKONA?
CO BY MĚLA MÍT OBČANSKÁ SDRUŽENÍ NA PAMĚTI PŘI ZMĚNĚ ZÁKONA?

Jste občanské sdružení a stále přemítáte, jaký status by mělo sdružení přijmout v roce 2014, aby mohlo dále pokračovat ve své činnosti a neporušovalo zákon? Prozatím nám chybí ještě celá řada informací, které by měla obsahovat (stále nedopracovaná) prováděcí vyhláška k novému zákonu.


NÁROK NA NÁLEZNÉ kontra SANKCE ZA ZATAJENÍ NÁLEZU VĚCI
NÁROK NA NÁLEZNÉ kontra SANKCE ZA ZATAJENÍ NÁLEZU VĚCI

V poslední době je velice často skloňováno nálezné, ale také tresty, jaké mohou jedince postihnout, pokud nález neodevzdá na příslušná místa, která jsou přímo stanovena zákonem, který mimo jiné specifikuje, jak máme s nalezenou věcí nakládat. Nálezné upravuje Občanský zákoník (§ 135 odst. 2), citace: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo."


JAK JME POSUZOVÁNI BANKAMI, POKUD SI CHCEME PŮJČIT
JAK JME POSUZOVÁNI BANKAMI, POKUD SI CHCEME PŮJČIT

Banky, respektive bankovnictví posuzuje své žadatele o úvěr z hlediska bonity, ale také z hlediska jejich chování. Podporuje trvale výzkum vzorců chování dlužníků a každý rok věnují na tento výzkum nemalé prostředky, který je moderním směrem bankovnické psychologie. Všechny zahraniční banky mají ze zákona za povinnost vždy postupovat obezřetně, provádět veškeré operace způsobem, jaký nepoškodí zájmy vkladatelů.


DLUHY MAJÍ SVOJI PAMĚŤ, KTERÁ SE PŘENÁŠÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ GENERACE
DLUHY MAJÍ SVOJI PAMĚŤ, KTERÁ SE PŘENÁŠÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ GENERACE

Je faktem, že zadluženost má prokazatelně svoji paměť a závisí na zadluženosti i našich předků z minulých let. Dá se tedy obecně vyvodit, že vštěpování prvních informací v dětství v patologickém prostředí, jakým je například zadlužená rodina, s největší pravděpodobností skutečně vytváří paměť dluhu v dětské paměti, respektive uchovává tuto vzpomínku na dluh.

Dítě to vidí a hodnotí dle svého stupně vývoje, takže se může stát, že čtyř leté dítě vidí u svých rodičů reakci na obálku „s pruhy“ podrážděně, znechuceně s emočním doprovodem.


KONČÍ PROJEKT DOCHÁZKA NEZAMĚSTNANÝCH

Zhruba rok fungoval projekt Docházka nezaměstnaných, kdy se vybraní nezaměstnaní museli pravidelně hlásit na určené poště.  Důvodů je několik, nejvíce byl systém kritizován samotnými uchazeči, obzvlášť těmi, kteří museli na poštu dojíždět mimo své bydliště 1 až 2 krát týdně, ale řadou odborníků. Druhým důvodem je také to, že na podzim vyprší smlouva s Českou poštou.


PRACUJÍCÍ DŮCHODCE MÁ NÁROK NA ZVÝŠENÍ DŮCHODU
PRACUJÍCÍ DŮCHODCE MÁ NÁROK NA ZVÝŠENÍ DŮCHODU

Důchodci, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a současně vykonávají výdělečnou činnost, mají právo si zažádat o zvýšení důchodu.  Zvýšení náleží za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností, a to zvýšením o 0,4 % výpočtového základu. Možnost zvýšení se týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud dosáhli důchodového věku.


PROVÁZANOST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ VE ZKRATCE
PROVÁZANOST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ VE ZKRATCE

Budu mít nějaké nové povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), vstoupím-li do druhého pilíře? Pracovníci ČSSZ jsou připraveni na dotazy tohoto typu odpovídat.


PŘIZNÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI UŽ NEOHROŽUJE NEPOCTIVOST ZAMĚSTNAVATELE
PŘIZNÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI UŽ NEOHROŽUJE NEPOCTIVOST ZAMĚSTNAVATELE

Nesplní-li zaměstnavatel svou povinnost odvést za zaměstnance pojistné, nemůže to jít k tíži zaměstnanci, který pak na úřadu práce žádá o podporu v nezaměstnanosti. Dobou důchodového pojištění je i ta, kdy zaměstnanec pojistné zaplatil, ale zaměstnavatel ho neodvedl.


MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SOUHLASÍ SE ZMĚNOU POSUZOVACÍCH NÁROKU NA PRŮKAZ OZP
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SOUHLASÍ SE ZMĚNOU POSUZOVACÍCH NÁROKU NA PRŮKAZ OZP

Ministerstvo souhlasí se změnou posuzovacích kritérií, jak u posuzování nároku na průkaz OZP i nároku na příspěvek na péči. Připouští, že kritéria by měla více vyhovovat všem skupinám zdravotně postižených, kteří se do aktuálního posuzování „nevejdou“ odpovídajícím způsobem.


SEČ OPĚT ZAPLNILI PRÁVNÍCI, DŮVODEM BYL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
SEČ OPĚT ZAPLNILI PRÁVNÍCI, DŮVODEM BYL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Více než 200 právníků se sešlo v těchto dnech (22. a 23. 4.) v kongresovém centru v Seči na Pardubicku. Důvodem byla debata nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku (NOZ) a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Jednání se uskutečnila v rámci kongresu Právní prostor, který se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice.


Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz