» Slovníček

Fond Soudržnosti

Je peněžní fond, který je součástí souhrnného rozpočtu Evropské unie, určený pro financování projektů v oblasti dopravy a životního prostředí v členských zemích, jejíchž HDP/ob. nepřesahuje 90% průměru EU.

Forezní audit

Typ auditu zaměřený proti hospodářské kriminalitě, který poskytuje výraznou podporu orgánům činným v trestním řízení: šetření ze zpronevěry, včetně zjištění zmizelých finančních obnosů, určení individuálních viníků a stanovení opatření nutných k prevenci opakování takového podvodu; nalezení a znovuzískání majetku, který byl zpronevěřen v důsledku podvodu nebo jiné činnosti.

Zaměření  činnosti: zjišťování a shromažďování veškerých nezbytných informací od klienta a odjinud; uspořádání, kontrola a analýza veškeré nezbytné dokumentace; vyčíslení částek spojených se zkoumaným případem; vypracování jasné a přehledné zprávy s uvedením výsledků a příslušným vysvětlením.

Forfaiting

Je to odkup (v budoucnu) splatných středně a dlouhodobých pohledávek z dodavatelských úvěrů, avšak bez zpětného postihu vůči původnímu vlastníkovi pohledávek.  Tento postup je z právního hlediska hodnocen jako postoupení pohledávek.

Forward

Označení dohody o platnosti nabytí smlouvy v určitém budoucím čase. Pro každou dodávku je ve stanoveném termínu realizována samostatná smlouva.

Free port

Svobodný přístav.

Free processing zone

Volná hospodářská zóna.

Frikční nezaměstnanost

Typ nezaměstnanosti spočívající v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce, její součástí je i sezónní nezaměstnanost.  Lidé sami hledají novou práci, hledání však trvá určitou dobu, absolventům také určitou dobu trvá nalezení vhodného místa, atp.

FS

Fond soudržnosti (Kohezní  fond)

Futures

Označení kontraktu na dodávky zboží dohodnuté na určitý termín. Zpravidla se uzavírají na burzách, mají spekulativní charakter, jsou důležitým regulátorem cenové hladiny.

Gadamenovo rozumění

Hledání otázek k odpovědím: porozumění otázce

„Tázání je již vždy odpovědí“

-lz-

Gadamer Hans Georg

Narodil se na počátku 20. století v Marburku  a zemřel ve 21. století v Heidelberku. Rozhodně patřil mezi nejvýznamnější představitele hermeneutiky 20. století. Vystudoval marburskou univerzitu, kde se setkával s Martinem Heideggerem při jeho přednáškách. Ve svém prvním období filosofického vývoje významně nesouhlasil s noetickými koncepcemi, které spojovaly poznání s předmětnou lidskou aktivitou nebo vycházely z ideálu vědecké objektivity.

Inspiraci k úsilí o překonání dosavadní „metafyzické filosofie“ hledal spíše v Heideggerově existenciální filosofii, v Husserlově fenomenologii a zkoumání Platónovy dialektiky. Tyto základy přispěly k vytvoření nového typu racionality, která měla být schopná postihnout subjektivní stránku tvořivé činnosti člověka jakožto součásti složité a proměnlivé sociální reality a uchovat základní momenty racionálního přístupu ke společenské skutečnosti, vycházející z principů a tradic evropské kultury.  

Gadamer svou koncepci hermeneutiky dále rozvíjí a usiluje o interdisciplinární přesah hermeneutiky do dějinně-filosofické, teologické, etické a estetické problematiky. Od sedmdesátých let 20. století Gadamer hermeneutiku pojímá též jako praktickou filosofii života, která má hledat nejvhodnější cesty k řešení negativních krizových projevů moderního světa.

Zpracoval téma „rozumění“ a filosofické hermeneutiky, o kterých polemizoval už Heidegger. Ve svých dílech usiluje o rehabilitaci praktické filosofie.  „Pravda a metoda“ (Wahrheit und Methode) byla vydána v roce 1960.

Obecně pro Gadamera platí, že každé „rozumění“ (ř. vykládat, interpretovat, rozumět) vázáno na řeč a čas.

 

Zdroj: M.Konečná, Řešč a dorozumění, Brno 2001, disertační práce

-red 2013-

Generália

Otázky kladené v úvodu výslechu občanské soudního a správní řízení např. jméno, příjmení, bydliště, vztah k projednávané věci.

Globalizace

Zesvětovění na trzích produktů a služeb kapitálu i práce. Zahrnuje proces technologického pokroku, integrační procesy a liberalizaci.

Dopady:

  1. nová hirarchie světových měn
  2. intenzifikace ekonomiky vyspělých zemí
  3. nová prostorová dělba práce mezi vyspělými změnami
Globální rozvojové vzdělávání

Je celoživotní vzdělávací proces, který informuje o rozdílech a podobnostech mezi životy lidí v rozvojových (tzv. globální jih) a rozvinutých (tzv. globální sever) zemích.  Jednou  z priorit  je usnadnění porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí.  Podporuje osobnostní růst s důrazem na  to, aby člověk byl schopen a ochoten sám aktivně řešit vlastní problémy a také   se zapojit do řešení problémů společnosti, ve které žije (region, stát, mezinárodní-kontinentální). Hlavním  cílem  je  přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život a naplňovat svůj potenciál.

 

Gnozeologie

Filosofická disciplína (z řeckého poznání a logos slovo, řeč). Teorie pravdy, ale i zkoumání lidského poznání, zabývající se problémy původu cest, jejich vzniku, procesu a předmětu. Vychází z metodologie, která závisí na ontologii, tedy podstatě bytí. V anglosaské literatuře se můžeme setkat s pojmem epistemologie či noetika.

-lz-

Habilitace

Kvalifikační řízení, které se koná před vědeckou radou fakulty. Je podmínkou pro  jmenování pedagoga vysoké školy docentem.

Hermeneutika

Metoda odkrývání a interpretace významů, o metodách správného chápání a výkladu textů náboženských, právních, filosofických. Hermeneutika se také označuje jako zpětný chod. Podle Heideggera se metoda zabývá porozuměním struktuře lidského bytí na světě.

-lz-

Hodnoty v rámci KPSS

Pojem  vyjadřuje také poslání a vize, které  vysvětlují, proč vůbec komunitní plánování děláme a jaké hodnoty tím chceme naplnit; základní dohoda mezi účastníky komunitního plánování.

Holograf

Listina psaná vlastní rukou (celá, nejen podpis).

Homebanking

Komunikace klienta s bankou prostřednictvím použití elektronických metod z domácnosti bez přímého jednání v bance, znám také  pod  zkráceným  termínem  e-banking – elektronická přepážka.

Strana: 1 ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz