» Slovníček

Extrapolace

Způsob, kterým se dá na základě řady číselných údajů stanovit či odhadnout hodnotu dané veličiny mimo tuto řadu.

Factoring

Jde o způsob financování dodavatelských činností, kdy jiná  firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek firmy.

Odkup krátkodobých pohledávek (při nezajištěném dodavatelském  úvěru jeho odběratelům).

Filantrop

Filantrop je osoba, která reaguje na potřeby společnosti a společensky se angažuje ve prospěch potřebných. Filantrop daruje čas, peníze a jiné hmotné statky na charitativní účely, a to adresně či anonymně prostřednictvím jiné organizace. V naší společnosti je ustálené označení „filantrop“ pro toho, je dárce velkých finančních částek nebo lidé, kteří mají významný vliv na zlepšování kvality života díky svému dobrovolnictví. Filantropie je obecně altruistický počin, který směřuje k podpoře či zlepšování kvality života. 

Zpracovala: Lenka Žáčková

Finanční deriváty

Finanční operace potvrzené v určitém okamžiku kurz nebo cenu dané smlouvy v určitém budoucím čase prodání nebo koupě.

Soustavu finančních derivátů tvoří:

-          Termínované obchody – forvard, futures

-          Swapy – swapové smlouvy

-          Opce

Finanční trh

Soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po nich prostřednictvím institucí a nástrojů k jejich používání (realizují finanční zprostředkovatelé).

Finanční udržitelnost

Vyjadřuje udržitelnost investičních financí a provozních financí organizace.  Nutně  zkoumá  cash flow projektu v přípravné, investiční a provozní fázi projektu.

Floating

Kurz volně plovoucí. Je formován volným působením tržních sil na měnovém trhu.

Fond solidarity (EUSF)

Pod  vlivem  živelných  událostí   v  roce  2002  v  Evropě  byl  založen  EUSF,  který je  nezávislý na  ostatních  fondech (není  provázán  s  jinými  fondy EU).  O  podporu  mohou  žádat členské i  přistupující  země při  velké přírodní  katastrofě při  škodách  vyšších  než 0,6% HDP postiženého  státu. Nemá  kompenzační  úlohu,  ale  jeho  účelem je rychlá a  flexibilní  finanční pomoc.

 

Fond Soudržnosti

Je peněžní fond, který je součástí souhrnného rozpočtu Evropské unie, určený pro financování projektů v oblasti dopravy a životního prostředí v členských zemích, jejíchž HDP/ob. nepřesahuje 90% průměru EU.

Forezní audit

Typ auditu zaměřený proti hospodářské kriminalitě, který poskytuje výraznou podporu orgánům činným v trestním řízení: šetření ze zpronevěry, včetně zjištění zmizelých finančních obnosů, určení individuálních viníků a stanovení opatření nutných k prevenci opakování takového podvodu; nalezení a znovuzískání majetku, který byl zpronevěřen v důsledku podvodu nebo jiné činnosti.

Zaměření  činnosti: zjišťování a shromažďování veškerých nezbytných informací od klienta a odjinud; uspořádání, kontrola a analýza veškeré nezbytné dokumentace; vyčíslení částek spojených se zkoumaným případem; vypracování jasné a přehledné zprávy s uvedením výsledků a příslušným vysvětlením.

Forfaiting

Je to odkup (v budoucnu) splatných středně a dlouhodobých pohledávek z dodavatelských úvěrů, avšak bez zpětného postihu vůči původnímu vlastníkovi pohledávek.  Tento postup je z právního hlediska hodnocen jako postoupení pohledávek.

Forward

Označení dohody o platnosti nabytí smlouvy v určitém budoucím čase. Pro každou dodávku je ve stanoveném termínu realizována samostatná smlouva.

Free port

Svobodný přístav.

Free processing zone

Volná hospodářská zóna.

Frikční nezaměstnanost

Typ nezaměstnanosti spočívající v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce, její součástí je i sezónní nezaměstnanost.  Lidé sami hledají novou práci, hledání však trvá určitou dobu, absolventům také určitou dobu trvá nalezení vhodného místa, atp.

FS

Fond soudržnosti (Kohezní  fond)

Futures

Označení kontraktu na dodávky zboží dohodnuté na určitý termín. Zpravidla se uzavírají na burzách, mají spekulativní charakter, jsou důležitým regulátorem cenové hladiny.

Gadamenovo rozumění

Hledání otázek k odpovědím: porozumění otázce

„Tázání je již vždy odpovědí“

-lz-

Gadamer Hans Georg

Narodil se na počátku 20. století v Marburku  a zemřel ve 21. století v Heidelberku. Rozhodně patřil mezi nejvýznamnější představitele hermeneutiky 20. století. Vystudoval marburskou univerzitu, kde se setkával s Martinem Heideggerem při jeho přednáškách. Ve svém prvním období filosofického vývoje významně nesouhlasil s noetickými koncepcemi, které spojovaly poznání s předmětnou lidskou aktivitou nebo vycházely z ideálu vědecké objektivity.

Inspiraci k úsilí o překonání dosavadní „metafyzické filosofie“ hledal spíše v Heideggerově existenciální filosofii, v Husserlově fenomenologii a zkoumání Platónovy dialektiky. Tyto základy přispěly k vytvoření nového typu racionality, která měla být schopná postihnout subjektivní stránku tvořivé činnosti člověka jakožto součásti složité a proměnlivé sociální reality a uchovat základní momenty racionálního přístupu ke společenské skutečnosti, vycházející z principů a tradic evropské kultury.  

Gadamer svou koncepci hermeneutiky dále rozvíjí a usiluje o interdisciplinární přesah hermeneutiky do dějinně-filosofické, teologické, etické a estetické problematiky. Od sedmdesátých let 20. století Gadamer hermeneutiku pojímá též jako praktickou filosofii života, která má hledat nejvhodnější cesty k řešení negativních krizových projevů moderního světa.

Zpracoval téma „rozumění“ a filosofické hermeneutiky, o kterých polemizoval už Heidegger. Ve svých dílech usiluje o rehabilitaci praktické filosofie.  „Pravda a metoda“ (Wahrheit und Methode) byla vydána v roce 1960.

Obecně pro Gadamera platí, že každé „rozumění“ (ř. vykládat, interpretovat, rozumět) vázáno na řeč a čas.

 

Zdroj: M.Konečná, Řešč a dorozumění, Brno 2001, disertační práce

-red 2013-

Generália

Otázky kladené v úvodu výslechu občanské soudního a správní řízení např. jméno, příjmení, bydliště, vztah k projednávané věci.

Strana: 1 ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24

Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz